Usnesení rady ze dne 20. 12. 2006 č. 43/2

k dodatku č. 9 ke smlouvě na nájem, provoz a údržbu tepelného hospodářství v majetku MČ Praha 3

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 9 ke smlouvě na nájem, provoz a údržbu tepelného hospodářství v majetku MČ Praha 3 ze dne 10. 7. 2001, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat dodatek č. 9 ke smlouvě na nájem, provoz a údržbu tepelného hospodářství v majetku MČ Praha 3 ze dne 10. 7. 2001

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části