Usnesení rady ze dne 20. 12. 2006 č. 42/2

k žádosti  XXXXXXXX o prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 2487/6, K Lučinám 6, Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost XXXXXXXX ze dne 15. 12. 2006, která je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 2487/6, K Lučinám 6, Praha 3, a to o 30 dní

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části