Usnesení rady ze dne 20. 12. 2006 č. 40/2

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

zápis č. 1 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 13.12.2006

II.        s c h v a l u j e

doporučení bytové komise Rady městské části

1. žádosti o prodloužení doby nájmu, resp.  uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou

2.  žádosti cizinců se statutem uprchlíka

3.  žádosti i výměnu bytů, resp., výměnu bytu za jiný

4.  žádosti o prominutí dluhu, vč. poplatků z prodlení

5.  žádosti o sloučení místnosti, resp. bytů – mimo Jana Želivského 1729/20 – Lea Váňová

6.  žádosti o přechod nájmu bytu

7. žádosti o nájem bytu

8. různé

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části