Usnesení rady ze dne 20. 12. 2006 č. 39/2

k návrhu mimořádných odměn ředitelům organizací, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3, za splnění úkolů v roce 2006

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

            odměny ředitelům organizací dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

            1. paní Zuzaně Novotné, ředitelce Ošetřovatelského domova Praha 3

            2. panu PhDr. Janu Ritz-Radlinskému, řediteli Pečovatelské služby Praha 3

            3. panu PhDr. Jiřímu Drahotovi, řediteli Integračního centra Zahrada v Praze 3

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OSV

            1.1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

            2. ekonomům v jednotlivých organizacích

            2.1. vyplatit schválené výše odměn

termín: do 28. 2. 2006

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části