Usnesení rady ze dne 28. 11. 2006 č. 1/2

k souhlasu s užíváním závěsného odznaku se státním znakem České republiky dle zákona č. 131/2000 Sb., zákon o hl. m. Praze, při významných příležitostech a k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 3 k přijímání prohlášení o uzavření manželství

Rada městské části

I.         r u š í

- usnesení Rady městské části č. 4 z e dne 26. 11. 2002

- usnesení Rady městské části č. 88 ze dne 19. 2. 2003

- usnesení Rady městské části č. 141 ze dne 19. 3. 2003

- usnesení Rady městské části č. 183 ze dne 15. 3. 2006

II.        s t a n o v í , aby

            pan Michal Kucián

            pan Zdeněk Lochman

            pan Ing. Tomáš Mikeska

            pan Ing. Bohuslav Nigrin

            pan Jan Plíva

mohl užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky při sňatkových obřadech a při významných příležitostech (např. vítání dětí, oslava zlatých svateb, předávání maturitních vysvědčení apod.)

III.      p o v ě ř u j e

            pana Michala Kuciána

            pana Zdeňka Lochmana

            pana Ing. Tomáše Mikesku

            pana Ing. Bohuslava Nigrina

            pana Jana Plívu

k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části