Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 704

k zabezpečení v prostoru garáží Biskupcova 18/21, Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            nabídku firmy TELOS comet s.r.o., Praha 9, Vojická 1064

II.        s c h v a l u j e

            nákup kamerového systému včetně montáže za 179 950 Kč plus DPH 19%

III.      u k l á d á

            1. vedoucímu OTSMI

            1.1. objednat kamerový systém včetně montáže dle bodu II. tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části