Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 703

k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

návrh tajemnice Úřadu městské části na přiznání odměn vedoucím odborů Úřadu městské části

II.        s c h v a l u j e

odměny vedoucím odborů Úřadu městské části za plnění mimořádných pracovních úkolů v průběhu roku 2006 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1. oddělení personální práce a mezd

            1.1. zajistit vyplacení odměn

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části