Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 702

k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na servis výtahů s firmou KONE, a.s.

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na servis výtahů s firmou KONE, a.s., se sídlem Lužná 716/2, Praha 6, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

1. starostovi městské části

1.1. podepsat výše uvedený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na servis výtahů s firmou KONE, a. s.

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části