Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 698

k pronájmu nebytového prostoru Olšanská 7/2666, Praha 3

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

1. ukončení nájmu nebytového prostoru o výměře 134,27 m2 v 1. nadzemním  podlaží objektu Olšanská 7/2666, Praha 3 se společností Česká spořitelna, a.s. dohodou ke dni 30. 11. 2006

2.    záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 134,27 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu Olšanská 7/2666, Praha 3 Občanské demokratické straně, oblastnímu sdružení Praha 3

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OBNP

            1.1. zajistit vypracování dohody v souladu s čl. I. tohoto usnesení

            1.2. předložit návrh pronájmu nebytového prostoru ke schválení RMČ

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části