Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 695

k žádosti o posouzení nároku na 5% slevu z kupní ceny za bytovou jednotku č. 2487/2, k. ú. Žižkov, K Lučinám 6, Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost paní XXXXXXX ze dne 1. 11. 2006, která je přílohou tohoto usnesení

II.        n e s c h v a l u j e

přiznání 5% slevy z kupní ceny za bytovou jednotku č. 2487/2, k. ú. Žižkov, K Lučinám 6, Praha 3

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části