Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 694

k mimořádným odměnám ředitelů kulturních zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            mimořádné odměny ředitelů kulturních zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 3

II.        s o u h l a s í

s vyplacením mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací Městské části Praha 3 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

pí PhDr. Evě Vedralové

za aktivní přístup při realizaci kulturních a společenských akcí pořádaných Koncertní a výstavní síní Atrium a za nadstandardní vztahy s kulturní obcí

pí Mgr. Janě Pazderníkové

za příkladné úsilí v práci se sponzory a za aktivní přístup při realizaci oprav a rekonstrukce divadla Járy Cimrmana

p. MgA. Šimonu Kotkovi

za úsilí při realizaci nových projektů k podnícení aktivit mládeže

III.      u k l á d á

            1. vedoucímu OK

            1.1. zajistit vyplacení odměn

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části