Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 693

k přidělení veřejné zakázky malého rozsahu – dodávka nábytku – Lipanská 9

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu – dodávka nábytku – Lipanská 9 firmě Compo Praha, s.r.o., Povltavská 106, 180 00 Praha 8

II.        u k l á d á

            1. vedoucímu OHS

            1.1. v souladu s bodem I. vypracovat ve spolupráci s AK Veselý smlouvu

            2. starostovi městské části

            2.1. podepsat příslušnou smlouvu

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části