Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 692

k prodloužení doby nájmu u smluv uzavřených na dobu určitou a změnám v nájemních smlouvách

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

1. žádosti o prodloužení doby nájmu, resp. uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou

2.  žádosti o změnu v nájemní smlouvě

            dle přílohy č. 1

II.        s c h v a l u j e

1. žádosti o prodloužení doby nájmu, resp. uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou

2. žádosti o změnu v nájemní smlouvě

            dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3. uzavření nájemní smlouvy na byt na území MČ Praha 3 s XXXXXXXXX, Koněvova 69 aXXXXXXX, Husinecká 12

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části