Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 691

k prodeji bytového domu – III. etapa privatizace domovního fondu: čp. 2413 s pozemkem parc. č. 2302/1, Na Hlídce 12, Praha 3 v k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.         d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            schválit

            prodej bytového domu – III. etapa privatizace domovního fondu:

čp. 2413 s pozemkem parc. č. 2302/1, Na Hlídce 12, Praha 3, v k. ú. Žižkov Bytovému družstvu Na Hlídce 2413/12, IČ 27580334 za kupní cenu 17 500 000 Kč

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části