Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 690

k protokolu z provedené kontroly v příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 17, Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            protokol z provedené kontroly v příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 17, Praha 3 zaměřené na hospodaření organizace za rok 2005, který je přílohou tohoto usnesení

II.        u k l á d á

1. řediteli v příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 17, Praha 3

1.1. odstranit vytčené nedostatky a podat Radě městské části zprávu o odstranění nedostatků

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části