Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 688

k uzavření mateřských škol v MČ Prahy 3 ve dnech 27. 12. – 29. 12. 2006

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

informaci Ing. Nigrina, zástupce starosty, vyplývající z porady s ředitelkami mateřských škol v MČ Praha 3 dne 9. 11. 2006

II.        s o u h l a s í

s uzavřením mateřských škol, do nichž se přihlásí v době vánočních prázdnin méně než 10 dětí

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části