Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 687

k užívání pozemků parc. č. 2180/1, 2180/2, 2180/3, 2180/4, 2180/5, 2180/6, 2180/7 a 2180/8, v k. ú. Žižkov, v oblasti Krejcárku

Rada městské části

I.         r u š í

usnesení RMČ č. 548 ze dne 30. 8. 2006 k užívání pozemků parc. č. 2180/1, 2180/2, 2180/3, 2180/4, 2180/5, 2180/6, 2180/7 a 2180/8, v k. ú. Žižkov, v oblasti Krejcárku, které budou dle směnné smlouvy celé ve spoluvlastnictví S. Erbenové, I. Stomé, M. Mázla a V. Mázla, a to Městskou částí Praha 3 za úplatu 150 000 Kč ročně

II.        s c h v a l u j e

-          užívání pozemků parc. č. 2180/1, 2180/2, 2180/3, 2180/4, 2180/5, 2180/6, 2180/7 a 2180/8, v k. ú. Žižkov, v oblasti Krejcárku, které budou dle směnné smlouvy celé ve spoluvlastnictví S. Erbenové, I. Stomé, M. Mázla a V. Mázla, a to Městskou částí Praha 3 za úplatu 150 000 Kč ročně

-          smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1. starostovi městské části

            1.1. podepsat shora citovanou smlouvu

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části