Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 675

k dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. S/1672/05 na úklid chodníků

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 k mandátní smlouvě na úklid chodníků č. S/1672/05, který je přílohou tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. starostovi městské části

            1.1. podepsat uvedený dodatek mandátní smlouvy

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části