Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 674

k celoročnímu úklidu vybraných lokalit MČ Praha 3

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s prováděním celoročního úklidu vybraných lokalit MČ Praha 3 na základě mandátní smlouvy

II.        s c h v a l u j e

zadat realizaci firmě Veros Praha spol. s r.o., U Průhonu 29/42, 170 00 Praha 7, IČO 25604601 za cenu 1 086 642 Kč vč. DPH za rok

III.      u k l á d á

            1. vedoucímu OTSMI

            1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat mandátní smlouvu

            2. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

            2.1. předložit mandátní smlouvu k podpisu starostovi městské části

            3. starostovi městské části

            3.1. podepsat uvedenou smlouvu

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části