Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 673

k odměnám ředitelům základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

návrh zástupce starosty městské části, pana Ing. Bohuslava Nigrina, na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3

II.        s c h v a l u j e

odměny ředitelům základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1. příspěvkovým organizacím

            1.1. zajistit vyplacení odměny

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části