Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 671

ke jmenování ředitele příspěvkové organizace Waldorfská Mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

výsledky konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Waldorfské Mateřské školy, Praha 3, Koněvova 240a/2497

II.        j m e n u j e

paní Hanu Mandlíkovou do funkce ředitele příspěvkové organizace Waldorfská Mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497, s účinností ode dne 1. 1. 2007

III.      u k l á d á

            1. starostovi městské části

            1.1. podepsat jmenovací dekret

            2. Odboru školství

            2.1. předat jmenovanému řediteli toto usnesení a jmenovací dekret

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části