Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 670

ke zrušení usnesení Rady městské části na zřízení a složení komisí  Rady městské části a odvolání předsedů, místopředsedů, členů ZMČ, členů odborníků s hlasem poradním a tajemníků těchto komisí

Rada městské části

I.         r u š í

-          usnesení RMČ č. 2 ze dne 26. 11. 2002 ke zřízení a složení komisí Rady městské části

-          usnesení RMČ č. 42 ze dne 22. 1. 2003 k návrhu na obsazení a doplnění komisí Rady městské části

-          usnesení RMČ č. 106 ze dne 19. 2. 2003 k návrhu na zřízení a obsazení dopravní komise Rady městské části

-          usnesení RMČ č. 68 ze dne 22. 1. 2004 k návrhu na změny v obsazení komisí Rady městské části

II.        o d v o l á v á

předsedy, místopředsedy, členy ZMČ, členy odborníky s hlasem poradním, tajemníky těchto komisí

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části