Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 668

k návrhu kupní smlouvy o prodeji části pozemku parc. č. 4265/1 v k. ú. Žižkov, dle geometrického plánu parc. č. 4265/6, České poště, s.p.

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

usnesení Zastupitelstva městské části č. 488 ze dne 12. 9. 2006, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

            návrh kupní smlouvy o prodeji části pozemku parc. č. 4265/1 v k. ú. Žižkov, dle geometrického plánu parc. č. 4265/6, České poště, s.p. za cenu 157 080 Kč, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1. starostovi městské části

            1.1. podepsat výše uvedenou smlouvu

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části