Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 666

ke změně objemu rozpočtu roku 2006

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

se změnou objemu rozpočtu městské části na rok 2006 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.        d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            schválit

            změnu objemu rozpočtu městské části na rok 2006 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části