Usnesení rady ze dne 29. 5. 2006 č. 375

k záměru směny spoluvlastnického podílu 1/12 k pozemkům parc. č. 2180/1, 2180/2, 2180/3, 2180/4, 2180/5, 2180/6, 2180/7 a 2180/8, vše v k. ú. Žižkov, v oblasti Krejcárek, svěřeným Městské části Praha 3 za spoluvlastnický podíl 11/12 k pozemku parc. č. 3541/31, a spoluvlastnický podíl 10/12 k pozemkům parc. č. 2388/1, 3606/1, 3606/4, 3606/5 a 3606/17, vše v k. ú. Žižkov, v oblasti Židovské pece, ve spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXXX, spojený s přijetím daru spoluvlastnického podílu 2/12 k pozemkům parc. č. 3606/1, 3606/4, 3606/5, 3606/17 a 2388/1, vše v k. ú. Žižkov, v oblasti Židovské pece, ve spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXXXX

 

Rada městské části  Praha 3

I          b e r e   n a   v ě d o m í

záměr směny spoluvlastnického podílu 1/12 k pozemkům parc. č. 2180/1, 2180/2, 2180/3, 2180/4, 2180/5, 2180/6, 2180/7 a 2180/8, vše v k. ú. Žižkov, v oblasti Krejcárek, svěřeným Městské části Praha 3

za spoluvlastnický podíl 11/12 k pozemku parc. č. 3541/31, a spoluvlastnický podíl 10/12 k pozemkům parc. č. 2388/1, 3606/1, 3606/4, 3606/5 a 3606/17, vše v k. ú. Žižkov, v oblasti Židovské pece, ve spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX spojený s přijetím daru spoluvlastnického podílu 2/12 k pozemkům parc. č. 3606/1, 3606/4, 3606/5, 3606/17 a 2388/1, vše v k. ú. Žižkov, v oblasti Židovské pece, ve spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXX

II.       u k l á d á

1. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty

1.1. doplnit důvodovou zprávu dle připomínek členů RMČ

1.2. předložit RMČ k projednání záměr směny, směnu a smlouvu o údržbě zeleně

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části