Usnesení rady ze dne 29. 5. 2006 č. 374

k návrhu kupní smlouvy o převodu vlastnictví budovy čp. 2112 s pozemky parc. č. 3812, 3813, vše v k. ú. Vinohrady

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví budovy čp. 2112 s pozemky parc. č. 3812, 3813 vše v k. ú. Vinohrady

II.        u k l á d á

            1. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty

1.1. projednat návrh smlouvy ve spolupráci s AK Veselý a protistranou

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části