Usnesení rady ze dne 29. 5. 2006 č. 373

k prodeji domu čp. 2112 s pozemky parc. č. 3812, 3813, vše v k. ú. Vinohrady, Šrobárova 73, Praha 3

Rada městské části

I.         d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            schválit

prodej domu čp. 2112 s pozemky parc. č. 3812, 3813 vše v k. ú. Vinohrady, Šrobárova 73, Praha 3 MUDr. Evě Rusové, bytem Slezská 111/2170, 130 00 Praha 3 za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 8 155 000 Kč, a to za podmínek uvedených v nabídce, která je přílohou tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty

            1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části k projednání

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části