Usnesení rady ze dne 29. 5. 2006 č. 372

k dodatku č. 1 k plánu oprav 2006

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            dodatek č. 1 k plánu oprav 2006, jež je přílohou tohoto usnesení

II.        s o u h l a s í

            s dodatkem č. 1 k plánu oprav 2006

III.      u k l á d á

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. zajistit prostřednictvím SKM Praha 3, a. s. realizaci

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části