Usnesení rady ze dne 29. 5. 2006 č. 371

k zahraniční služební cestě do Vídně, zaměřené na problematiku automatických parkovacích systémů, včetně přidělení služebního auta

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

pozvání společnosti Westfalia Logistics Solutions Austria GmbH k návštěvě realizovaných parkovacích systémů hromadných podzemních garáží ve Vídni a k návštěvě u hlavního koordinátora výstavby vídeňských hromadných podzemních garáží

II.        s c h v a l u j e

služební cestu zástupců MČ Praha 3 služebním vozem Škoda Octavia SPZ 4A0 3302 do Rakouska v termínu 7. – 8. června 2006 ve složení: MUDr. Marek Zeman a Ing. arch. Zdeněk Fikar

III.      u k l á d á

            1. vedoucímu OÚR

1.1. zajistit koordinaci služební cesty s pořádající společností Westfalia Logistics Solutions Austria GmbH

            2. vedoucímu OHS

2.1. zajistit dopravu služební cesty automobilem úřadu, včetně pojištění a veškerých nezbytných náležitostí

2.2.    finanční zajištění služební cesty dle platných předpisů – kapesné, zdravotní pojištění a ubytování

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části