Usnesení rady ze dne 29. 5. 2006 č. 370

k zadání variantního řešení Urbanistické studie s regulačními prvky Nákladové nádraží Žižkov

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

doporučení Výboru pro územní rozvoj a dopravu ZMČ, týkající se nově získaných podkladů, požadavků MHMP, požadavků partnerů v území a poznatků zpracování první varianty

II.        s c h v a l u j e

zadání zpracování variantního řešení urbanistické studie dle zjištěných podkladů, požadavků partnerů a dle výstupů z předchozí varianty u projekčního atelieru Ing. arch. Jana Sedláka dle „Námětu na další postup zpracování Urbanistické studie ploch Nákladového nádraží Žižkov“ z května 2006 v ceně 550 000 Kč včetně DPH

III.      u k l á d á

            1. vedoucímu OÚR

1.1. objednat u projekčního atelieru Ing. arch. Jana Sedláka variantní řešení dle „Námětu na další postup zpracování Urbanistické studie ploch Nákladového nádraží Žižkov“

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části