Usnesení rady ze dne 29. 5. 2006 č. 369

k zařazení bytových domů Jeseniova čp. 867/157 a Jana Želivského čp. 2385/11, vše v k. ú. Žižkov do III. etapy privatizace domovního fondu

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

usnesení Výboru pro privatizaci bytového fondu č. 87 ze dne 23. 5. 2006, které je přílohou tohoto usnesení

II.        d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            schválit

zařazení bytových domů Jeseniova čp. 867/157 a Jana Želivského čp. 2385/11, vše v k. ú. Žižkov do III. etapy privatizace domovního fondu

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části