Usnesení rady ze dne 29. 5. 2006 č. 368

k doplnění adresy, čp. a č. o. v Seznamu domů do III. etapy privatizace domovního fondu – pod poř. č. 6

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

usnesení Výboru zastupitelstva pro privatizaci bytového fondu č. 88 ze dne 23. 5. 2006, které je přílohou tohoto usnesení

II.        d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            schválit

doplnění adresy, čp. a č. o. v Seznamu domů do III. etapy privatizace domovního fondu – pod poř. č. 6 takto:

původní text Biskupcova 43/1810A nahradit textem:

Biskupcova 43/1810 A

Viklefova     14/1810 B

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části