Usnesení rady ze dne 29. 5. 2006 č. 367

k darům členům okrskových volebních komisí – zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. 6. 2006 a 3. 6. 2006

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

1. s darem ve výši Kč 400 pro člena okrskové volební komise, který bude zajišťovat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 2. 6. 2006 a 3. 6. 2006 a který není zaměstnancem Úřadu městské části.

Seznam členů okrskových volebních komisí je přílohou č. 1 tohoto usnesení

2.  se zněním darovací smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. vedoucímu OE

            1.1. vyplatit dary dle bodu I. tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části