Usnesení rady ze dne 26. 4. 2006 č. 280

k návrhu mimořádných odměn ředitelům organizací, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3 v souvislosti s projednáním rozborů hospodaření za rok 2005

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            zápis z projednávání rozborů hospodaření za rok 2005 ze dne 28. 3. 2006

II.        s c h v a l u j e

            odměny ředitelům organizací dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

            1. panu XXXXXXXXXXXX, řediteli Integračního centra Zahrada v Praze 3

            2. panu XXXXXXXXXXXX, řediteli Pečovatelské služby Praha 3

            3. paní XXXXXXXXXXXX, ředitelce Ošetřovatelského domova Praha 3

III.      u k l á d á

            1. vedoucí OSV

            1.1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

            2. ekonomům v jednotlivých organizacích

            2.1. vyplatit schválené výše odměn

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části