Usnesení rady ze dne 26. 4. 2006 č. 279

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

doporučení sociální a zdravotní komise Rady městské části ze dne 9. 3. 2006 k poskytnutí bytu v Domě s pečovatelskou službou

-   paní XXXXXXXXX

-   panu XXXXXXXXX

-   manželům XXXXXXXXX a XXXXXXXXX

doporučení sociální a zdravotní komise Rady městské části ze dne 13. 4. 2006 k poskytnutí bytu v Domě s pečovatelskou službou

-   paní XXXXXXXXX

 

II.        s o u h l a s í

 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na byt č. 73, 1+0, I. kat. v 5. patře DPS Krásova 4, Praha 3 na dobu neurčitou s paní

XXXXXXXXX

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na byt č. 64, 1+0, I. kat. v 5. patře DPS Krásova 4, Praha 3 na dobu neurčitou s panem

XXXXXXXXX

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na byt č. 73, 2+k.k., I. kat. v 5. patře DPS Roháčova 26, Praha 3 na dobu neurčitou s manželi

XXXXXXXXX a XXXXXXXXX

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na byt č. 16, 1+k.k., I. kat. ve 2. patře DPS Roháčova 26, Praha 3 na dobu neurčitou s paní

XXXXXXXXX

(osobní údaje jsou uvedeny v neveřejné příloze tohoto usnesení)

III.      u k l á d á

            1. vedoucí OBNP

            1.1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části