Usnesení rady ze dne 26. 4. 2006 č. 278

k poskytnutí finančních prostředků z fondu sociálního a zdravotního

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            doporučení a zápis ze zasedání komise sociální a zdravotní Rady městské části ze dne 13. 4. 2006 k poskytnutí finančních prostředků na sociální účely na základě předloženého požadavku

II.        s o u h l a s í

            s poskytnutím daru z fondu sociálního a zdravotního na rok 2006

            1. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO Praha 3, Bílinská 494/3, Praha 9

                Jitka Hauerová, předsedkyně

                rekondiční pobyt 500 Kč/účastník z Prahy 3:  nejvýše však 12 500 Kč

            2. Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, Praha 9

                Jana Tvrdková, vedoucí střediska

                na částečnou úhradu dezinsekce: 35 000 Kč

            3. Olivova dětská léčebna, Olivova 224, Říčany

                Dr. Jiří Nastuneak, ředitel

                na činnost: 6 000 Kč

            4. Oblastní spolek ČČK Praha 3, 6 a 8

                Eva Šťastná

                na akci „Den Červeného kříže“: 10 000 Kč

            5. Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3, Stacionář pro děti s kombinovaným

                postižením, Koněvova 24, Praha 3

                Věra Weilová, ředitelka

                na činnost: 15 000 Kč

            6. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině, Korunní 111, Praha 3

                na provozní náklady: 17 000 Kč

            7. Občanské sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem – ALPA Praha,

                Brunnerova 1011, Praha 17

                na úhradu nákladů spojených s poskytováním pomoci občanům Městské části Praha 3: 30 000 Kč

            8. SONS – oblastní pobočka Praha sever, U Skládky 4, Praha 9

                Lenka Kašíková, předsedkyně

                na rekondiční pobyt 500 Kč/účastník pobytu z Prahy 3: nejvýše však 17 500 Kč

            9. Sdružení pro hospic Litoměřice, HOSPIC sv. Štěpána, Rybářské nám. 662/4, Litoměřice

                Pavel Česal, ředitel

                na činnost: 36 000 Kč

III.      d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            schválit

            navržený dar na sociální účely

            REMEDIUM Praha, občanské sdružení

Občanská poradna, Vinohradská 176, Praha 3

            Bc. Lena Tomšů, vedoucí Občanské poradny

            na činnost Občanské poradny: 60 000 Kč

IV.       n e s o u h l a s í

            s poskytnutím daru z fondu sociálního a zdravotního

            1. Základní škola, Lupáčova 1, Praha 3

                Ing. Milan Hausner, ředitel

            2. INTEGRACE občanské sdružení, Centrum pomoci zrak. postiženým, Slezská 113,

                Praha 3

                JUDr. Přemysl Donát, technický ředitel

            3. SONS – oblastní pobočka Praha střed, Sudoměřská 31, Praha 3

                František Eliáš, předseda

V.        u k l á d á

            1. vedoucímu OE

            1.1. realizovat bod č. II. tohoto usnesení¨

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části