Usnesení rady ze dne 26. 4. 2006 č. 277

k podnětům komise sociální a zdravotní Rady městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            zápis ze zasedání komise sociální a zdravotní Rady městské části ze dne 13. 4. 2006

II.        s c h v a l u j e

            doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části

1.  k poskytnutí bytu v Domě s pečovatelskou službou

(dle přílohy č. 1 tohoto usnesení)

2. k výměně bytu v Domě s pečovatelskou službou

(dle přílohy č. 1 tohoto usnesení)

3. k poskytnutí azylového ubytování

(dle přílohy č. 1 tohoto usnesení)

III.      u k l á d á

            1. vedoucí OSV

            1.1. realizovat bod č. II., 1. až 3. tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části