Usnesení rady ze dne 26. 4. 2006 č. 276

k poskytnutí slevy nájemcům bytů dotčených realizací akce „Oprava zdravotnické instalace“ v domě Soběslavská 2251/27, Praha 3

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s poskytnutím mimořádné slevy nájemcům bytů v domě Soběslavská 2251/27, a to ve výši 20% základního nájemného po dobu 2 měsíců. Sleva se netýká nájemců, kteří dluží k dnešnímu dni na nájemném a službách více než 2 000 Kč.

II.        u k l á d á

            1. Správě komunálního majetku Praha 3, a. s.

            1.1. zabezpečit realizaci bodu I.

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části