Usnesení rady ze dne 26. 4. 2006 č. 275

k úpravě rozpočtu roku 2006

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2006 o účelové dotace poskytnuté prostřednictvím usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. vedoucímu OE

            1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části