Usnesení rady ze dne 26. 4. 2006 č. 274

k uzavření smlouvy o spolupráci k nasvícení televizní věže

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o spolupráci s Radiokomunikacemi a. s. ohledně nasvícení televizní věže

II.        s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o spolupráci s Radiokomunikacemi a. s. ohledně nasvícení televizní věže, která je přílohou tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat smlouvu o spolupráci

            2. vedoucímu OK

2.1. zabezpečit doručení podepsané smlouvy společnosti Radiokomunikace a. s.

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části