Usnesení rady ze dne 26. 4. 2006 č. 273

k vyhodnocení plánu oprav r. 2005

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            vyhodnocení plánu oprav r. 2005, jež je přílohou tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části