Usnesení rady ze dne 26. 4. 2006 č. 272

k opravě a údržbě stavebních prvků a mobiliáře ve veřejné zeleni

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

            s provedením oprav a údržby stavebních prvků a mobiliáře ve veřejné zeleni

II.        s c h v a l u j e

zadat zakázku firmě STAVOX, výrobní družstvo, se sídlem Slavojova 6,

128 00 Praha 2, IČO 43000002, za cenu vč. DPH 19% do 2 mil. Kč

III.      u k l á d á

            1. vedoucímu OTSMI

            1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat příslušnou smlouvu

            2. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

            2.1. předložit příslušnou smlouvu k podpisu starostovi městské části

            3. M. Českému, starostovi městské části

            3.1. podepsat uvedenou smlouvu

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části