Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 454

ke stavebním úpravám objektu bývalého autoservisu a venkovních ploch pro parkování osobních automobilů, Biskupcova 18, Praha 3

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s provedením stavebních úprav objektu bývalého autoservisu a s úpravou venkovních ploch Biskupcova 18

II.        s c h v a l u j e

zadat stavební práce firmě Kadlec Antonín, stavitel, Šimáčkova 2, 170 00 Praha 7, IČO 13832379 za cenu 2 794 620 Kč vč. DPH

III.      u k l á d á

            1. vedoucímu OTSMI

            1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat smlouvu o dílo

            2. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

            2.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostovi městské části

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části

            3. M. Českému, starostovi městské části

            3.1. podepsat uvedenou smlouvu