Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 452

k problematice výkladu zákona č. 107/2006 Sb.

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

dopis ředitele SKM Praha 3, a. s., Ing. Císaře, který je uveden v příloze tohoto usnesení

II.        s o u h l a s í

s postupem, který navrhuje právní útvar SKM Praha 3, a. s. a který tvoří přílohu tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části