Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 451

k návrhu kupní smlouvy k prodeji bytového domu Biskupcova 31, čp. 1733 s pozemkem parc. č. 4042/1, to vše v k. ú. Žižkov, Praha 3, zařazeného do III. etapy privatizace domovního fondu

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

návrh kupní smlouvy k prodeji bytového domu Biskupcova 31, čp. 1733 s pozemkem parc. č. 4042/1, to vše v k. ú. Žižkov, Praha 3, zařazeného do III. etapy privatizace domovního fondu, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat výše uvedenou kupní smlouvu

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části