Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 448

ke stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800

Rada městské části

I.         s t a n o v u j e

1. plat ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800, PaedDr. Břetislavě Mardešičové s účinností od 1. 7. 2006 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

2.    plat ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800, PaedDr. Břetislavě Mardešičové s účinností od 1. 8. 2006 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. příspěvkové organizaci

            1.1. zajistit vyplácení platu řediteli organizace

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části