Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 447

k žádosti o prodloužení lhůty pro podání návrhu na zápis právnické osoby do obchodního rejstříku příslušného soudu – Koněvova 133, Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost kontaktních osob pro privatizaci ze dne 29. 6. 2006, která je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

prodloužení lhůty pro podání návrhu na zápis právnické osoby do obchodního rejstříku příslušného soudu – Koněvova 133, Praha 3, a to o 14 dní

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části