Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 445

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            zápis č. 13 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 28. 6. 2006

II.        s c h v a l u j e

            doporučení bytové komise Rady městské části

1. žádosti o prodloužení doby nájmu, resp. o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou

2.  osobní účast

3.  žádosti o přechod nájmu bytu

4.  žádosti o výměnu bytů, resp. výměnu bytu za jiný

5.  žádosti o nájem bytu

6.  různé

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části