Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 442

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

doporučení sociální a zdravotní komise Rady městské části ze dne 25. 5. 2006 k poskytnutí bytu v Domě s pečovatelskou službou

-  paní XXXXXXXXXX

doporučení sociální a zdravotní komise Rady městské části ze dne 25. 5. 2006 k poskytnutí bytu v Domě s pečovatelskou službou

- paní XXXXXXXXXX

II.        s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na byt č. 13, 1+0, I. kategorie v 1. patře DPS Krásova 4, Praha 3 na dobu neurčitou s paní XXXXXXXXXX

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na byt č. 36, 1+0, I. kategorie ve 2. patře DPS Krásova 4, Praha 3 na dobu neurčitou s paní XXXXXXXXXX

(osobní údaje jsou uvedeny v neveřejné příloze tohoto usnesení)

III.      u k l á d á

            1. vedoucí OBNP

            1.1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části