Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 441

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/432/06 na přeložku tepelného rozvodného zařízení u OšD Habrová

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/432/06 na přeložku tepelného rozvodného zařízení u OšD Habrová, kterým se rozšiřuje rozsah plnění a současně termín dokončení díla a který je přílohou tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat uvedený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části